ارسال فرم شماره 1 و 2 به مدارس کارورزی

دانشجویان علوم تربیتی و تربیت بدنی 93 لازم است که فرم های 1 و2 کارورزی را به همراه یک پاکت نامه از آقای خیبرگیر دریافت کرده و تحویل مدیر مدرسه کارورزی خود بدهند. مدیر محترم پس از تکمیل هر دو فرم آن ها را در همان پاکت نامه گذاشته و پس از مهر و موم، به دانشگاه ارسال خواهد کرد.


| شناسه مطلب: 95996

تعداد بازدید: 97 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران